Stadgar Alfa-1 Sverige

§ 1 Föreningens namn och organisation

Föreningens namn är Alfa-1 Sverige – Riksförening alfa-1 antitrypsin (brist). Föreningen bildades den 13 november 2004 med säte i Malmö. Föreningen är ideell och demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt och religiöst obunden. Riksföreningen är indelad i geografiska regioner, som består av ett eller flera län.

§ 2 Föreningens ändamål/uppgift

Föreningens ändamål är att samla personer med olika former av alfa-1 antitrypsinbrist, deras anhöriga samt övriga som stöder föreningens syften. Föreningen skall tillvarata de anslutna gruppernas intressen och särskilt verka för att:

 • genom sammankomster och personliga kontakter ge råd, stöd och gemenskap till medlemmar och deras anhöriga
 • samla och sprida kunskap om alfa-1-antitrypsinbrist
 • verka för kvalificerad vård och behandling
 • verka för forskning kring alfa-1 antitrypsinbrist
 • verka för nationellt och internationellt samarbete

§ 3 Medlemskap

Rätt att ingå som medlem har alla personer som stöder föreningens syften. Medlemskap erhålls genom att fastställd årsavgift betalas. Medlem som inte erlagt årsavgiften under ett kalenderår, anses ha utträtt ur föreningen vid följande årsskifte. Årsavgiften beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår.

§ 4 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast den 31 maj på plats som styrelsen beslutar. Extra årsmöte skall inkallas efter skriftlig framställan till föreningens styrelse, från minst en tredjedel av föreningens medlemmar. Mötet skall hållas inom 60 dagar och endast behandla de frågor som föranlett mötet. Föreningens styrelse äger rätt att besluta om extra årsmöte. Skriftlig kallelse till årsmöte och extra möte skall sändas ut till varje medlem senast fyra veckor före mötet.

Årsmöteshandlingar skall sändas ut senast två veckor före årsmötet till den som efterfrågat dem. Handlingarna skall finnas tillgängliga i möteslokalen. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast tre veckor före mötet. Rösträtt har alla närvarande medlemmar som fyllt 18 år. Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det, vid lika röstetal skall omval ske.

Dagordning för ordinarie årsmöte

 • val av ordförande och sekreterare
 • val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 • fastställa röstlängd
 • fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
 • fastställa dagordning
 • verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • verksamhetsinriktning och preliminär budget
 • fastställa medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • val av ordförande för två år
 • val avfyra ledamöter för två år, varav hälften väljs vartannat år
 • val av minst två ersättare för ett år
 • val av två revisorer jämte ersättare
 • val av valberedning, två/tre personer varav en sammankallande
 • inkomna motioner och styrelsens förslag till dessa
 • styrelsens förslag
 • rapport från regionerna
 • övriga frågor
 • nästa årsmöte

Patientmedlemmar har företräde till ordförandeposten och två ledamotsposter. Som patientmedlemmar räknas patienter eller deras anhöriga.

§ 5 Styrelse och styrelsemöte

Styrelsen samordnar föreningens verksamhet. Den skall verka i enlighet med föreningens stadgar och antagen programförklaring eller på årsmöte uppdragna riktlinjer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst tre gånger per år eller när minst tre av ledamöterna så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla beslut fattas med enkel röstmajoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras, de ska vara underskrivna av ordförande och en på varje möte vald justeringsperson. Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse till årsmötet. Styrelsen skall inom sig förordna två eller tre personer, varav två i förening, att vara firmatecknare. Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.

Regionala representanter erbjuds adjungerat medlemskap i riksföreningens styrelse Till styrelsen adjungeras fristående konsulter.

§ 6 Ekonomi och revision

Bokslut upprättas efter avslutat verksamhetsår. Kalenderår utgör räkenskapsår. Kassören ansvarar för årsredovisning, bokföring, medlemsregister och inkassering av medlemsavgifter Föreningens kassa handhas av kassören. Styrelsens verksamhet och räkenskaper granskas av revisorerna.

Revisionsberättelse ska avges till årsmötet. Redovisningshandlingar för regionföreningar översänds snarast efter årsmöte till riksföreningen för redovisning.

§ 7 Ändring av stadgar för riksförening och/eller regionförening

Revidering av stadgarna ska göras vart femte år, med start 2009. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas av ett enhälligt årsmöte eller två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras minst 2/3 röstmajoritet.

§ 8 Upplösning av föreningen

För upplösning av riksföreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras minst 2/3 röstmajoritet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av föreningens skulder användas på sätt som årsmötet bestämmer.

Stadgar för Alfa-1 Stipendiefond/Utvecklingsfond

Stipendiet delas ut för betydande insatser för förverkligandet av Alfa-1 föreningens syfte.

Stipendiet ska tillfalla person/personer som har gjort en insats för föreningen under året inom föreningen
eller utom föreningen. Med inom föreningen menas en medlem, som fört Alfa-1 föreningen framåt eller
utvecklat föreningen på ett utmärkande sätt. Med utom föreningen menas en person som genom forskning
ökat kunskapen om alfa-1 antitrypsin (brist) och/eller förbättrat livssituationen för de som drabbats av alfa-1
antitrypsinbrist och/eller följdsjukdomar.

Stipendiet är på högst 5 000 kronor.

Beslut om stipendiat tas av Riksföreningens styrelse på styrelsemötet före årsmötet. Eventuellt nominerade
styrelseledamöter får inte delta i beslutet. Styrelsen har rätt att ta hjälp av sakkunnig utom styrelsen.

Om ingen lämplig stipendiat har nominerats kan styrelsen besluta att dela ut stipendiet det året. Pengarna
kvarstår då i fonden och året efter delas stipendiet ut igen enligt principen om ojämna år.

Fondens kapital placeras på ett bankkonto och redovisas i särskild ekonomisk redogörelse.
Stipendiebelopp kan justeras beroende på kapital i fonden.

Stipendiet kan även användas vid möte till extern föreläsare efter beslut från Riksföreningens styrelse.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena är ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras
minst 2/3 röstmajoritet.

För upplösning av fonden fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten
med minst 2/3 röstmajoritet. Upplösas fonden skall dess tillgångar användas på så sätt som årsmötet
bestämmer.