STADGAR ALFA 1 SVERIGE – FÖRENING ALFA-1-ANTITRYPSINBRIST

Reviderad vid extra årsmöte 2022-11-12

§ 1 Föreningens namn och organisation

Föreningens namn är Alfa-1 Sverige – Riksförening alfa-1 antitrypsinbrist

Föreningen bildades den 13 november 2004, då med säte i Malmö.

Föreningens organisationsnummer är 802421–0588.

Föreningen är ideell och demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt och religiöst obunden. Riksföreningen är indelad i geografiska regioner, som består av ett eller flera län.

§ 2 Föreningens ändamål/uppgift

Föreningens ändamål är att samla personer med olika former av Alfa-1 antitrypsinbrist, deras anhöriga samt övriga som stöder föreningens syften.

Föreningen skall tillvarata de anslutna gruppernas intressen och särskilt verka för att:

 • genom digitala möten, sammankomster och personliga kontakter ge råd, stöd och gemenskap till medlemmar och deras anhöriga
 • samla och sprida kunskap om alfa-1-antitrypsinbrist
 • verka för kvalificerad vård och behandling
 • verka för forskning kring alfa-1 antitrypsinbrist
 • verka för nationellt och internationellt samarbete

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Vendelsö, Haninge kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap och avgifter

Rätt att ingå som medlem har alla personer som stöder föreningens syften. Medlemskap erhålls genom att fastställd årsavgift betalas.

Medlem som inte erlagt årsavgiften under ett kalenderår, anses ha utträtt ur föreningen vid följande årsskifte.

Årsavgiften beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår.

§ 5 Styrelsen och dess uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst tre (3) gånger per år eller när minst tre (3) av ledamöterna så begär.

Styrelsen ska bestå av ordförande, lägst fyra (4) och högst tio (10) ordinarie ledamöter samt lägst två (2) och högst sex (6) suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

Medlemmar med diagnos, Alfa-1 antitrypsinbrist (här kallat patientmedlemmar) har företräde till ordförandeposten och två (2) ledamotsposter. Som patientmedlemmar räknas patienter eller deras anhöriga.

Alla beslut fattas med enkel röstmajoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras, de ska vara underskrivna av ordförande och en på varje möte vald justeringsperson.

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse till årsmötet.

Regionala representanter erbjuds adjungerat medlemskap i riksföreningens styrelse. Till styrelsen adjungeras fristående konsulter.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften (1/2) av styrelsen är närvarande.

Föreningen tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.

Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.

§ 6 Räkenskaper och ekonomi

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Föreningen är ej bokföringsskyldig enligt bokföringslagen.

Årsbokslut upprättas efter avslutat verksamhetsår.

Föreningens kassa handhas av kassören.

Kassören ansvarar för årsredovisning, bokföring, medlemsregister.

Inkassering av medlemsavgifter sker genom Riksföreningen HjärtLung.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 28: e februari efterföljande år.

Redovisningshandlingar för regionföreningar översänds snarast efter årsmöte till riksföreningen för redovisning.

§ 7 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor, vid intern utsedd skall minst en (1) revisor samt en (1) suppleant utses. Vid externt val av revisor mot arvode utses en (1) revisor.

Revisorn ska senast den 31: a mars avge sin revisionsberättelse.

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast den 30 april på plats och tid som styrelsen beslutar. Styrelsen ska sträva efter att årsmötet hålls så tidigt som möjligt under efterföljande år.

Extra årsmöte skall inkallas efter skriftlig framställan till föreningens styrelse, från minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar. Mötet skall hållas inom 60 dagar och endast behandla de frågor som föranlett mötet. Föreningens styrelse äger rätt att besluta om extra årsmöte. Skriftlig kallelse till årsmöte och extra möte skall sändas ut till varje medlem senast två (2) veckor före mötet.

Årsmöteshandlingar skall sändas ut senast två (2) veckor före årsmötet till den som efterfrågat dem. Handlingarna skall finnas tillgängliga i den eventuella möteslokalen.

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast en (1) vecka före mötet. Rösträtt har alla närvarande medlemmar som fyllt 18 år. Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det, vid lika röstetal skall omval ske.

Dagordning för ordinarie årsmöte

1val av ordförande och sekreterare för mötet

 • val av två (2) justeringspersoner, tillika rösträknare
 • fastställande av röstlängd för mötet
 • frågande om mötet har utlysts enligt stadgarna
 • fastställande av dagordning
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsbokslut samt kommentarer till dessa
 • revisionsberättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av verksamhetsinriktning och preliminär budget
 • fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • val av ordförande i styrelse för ett (1) år
 • val av ordinarie styrelseledamöter för ett (1) år
 • val av styrelsesuppleanter för ett (1) år
 • val av revisor samt eventuell suppleant för ett (1) år
 • inkomna motioner och styrelsens förslag till dessa
 • styrelsens egna förslag
 • rapport från regionerna
 • övriga frågor

§ 7 Ändring av stadgar för riksförening och/eller regionförening

Revidering av stadgarna ska göras vart femte år, med start 2009.

Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar kan beslutas av ett (1) enhälligt årsmöte. Om inte årsmötet är enhälligt kan ändring eller tillägg ske genom två (2) på varandra följande årsmöten varav ett (1) ordinarie, med minst två (2) veckors mellanrum. För sådant beslut fordras minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet.

§ 8 Upplösning av föreningen

För upplösning av riksföreningen fordras beslut av ett (1) enhälligt årsmöte eller två (2) på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med minst två (2) veckors mellanrum. För sådant beslut fordras minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av föreningens skulder användas på sätt som årsmötet bestämmer.

Stadgar för Alfa-1 Stipendiefond/Utvecklingsfond

Stipendiet delas ut för betydande insatser för förverkligandet av Alfa-1 föreningens syfte.

Stipendiet ska tillfalla person/personer som har gjort en insats för föreningen under året inom föreningen
eller utom föreningen. Med inom föreningen menas en medlem, som fört Alfa-1 föreningen framåt eller
utvecklat föreningen på ett utmärkande sätt. Med utom föreningen menas en person som genom forskning
ökat kunskapen om alfa-1 antitrypsin (brist) och/eller förbättrat livssituationen för de som drabbats av alfa-1
antitrypsinbrist och/eller följdsjukdomar.

Stipendiet är på högst 5 000 kronor.

Beslut om stipendiat tas av Riksföreningens styrelse på styrelsemötet före årsmötet. Eventuellt nominerade
styrelseledamöter får inte delta i beslutet. Styrelsen har rätt att ta hjälp av sakkunnig utom styrelsen.

Om ingen lämplig stipendiat har nominerats kan styrelsen besluta att dela ut stipendiet det året. Pengarna
kvarstår då i fonden och året efter delas stipendiet ut igen enligt principen om ojämna år.

Fondens kapital placeras på ett bankkonto och redovisas i särskild ekonomisk redogörelse.
Stipendiebelopp kan justeras beroende på kapital i fonden.

Stipendiet kan även användas vid möte till extern föreläsare efter beslut från Riksföreningens styrelse.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena är ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras
minst 2/3 röstmajoritet.

För upplösning av fonden fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten
med minst 2/3 röstmajoritet. Upplösas fonden skall dess tillgångar användas på så sätt som årsmötet
bestämmer.