Mötet hölls i Stockholm den 15-17 september 2023 och samlade representanter från Alfa-1 Danmark, Alfa-1 Sverige och intressegrupp för Alfa-1 i Norge.

Gemensam förening

På dagordningen stod en eventuell sammanslagning av Alfa-1 Danmark och Sverige, samt inkludering av Norge, som idag inte har någon egen Alfa-1-förening. Vi var glada att se att 6 representanter från Alfa-1 Danmark, 3 från Norge och 4 från Alfa-1 Sverige hade meddelat sin ankomst. Tyvärr hindrades en från Sverige på grund av inställt flyg.

Bakgrund till mötet

  • Bakgrunden till mötet var att diskutera hur de tre länderna tillsammans kan:
  • Se till att det kommer att finnas en stabil drift av Alfa-1-föreningar över tiden.
  • Se till att det finns en ny tillströmning av volontärer att sitta i styrelserna.
  • Öka antalet medlemmar från alla tre länderna.
  • Säkerställa större politisk genomslagskraft.
  • Fördelning av arbetsbörda.
  • Dela viktig kunskap mellan de tre länderna.
  • På sikt säkra medicinsk behandling i alla tre länderna.

Allt detta genom det möjliga bildandet av en nordisk Alfa-1-förening. 

Arbetsgruppens Presentation.

En liten arbetsgrupp hade utarbetat en omfattande agenda och en PowerPoint-presentation. De redogjorde för sitt arbete under de senaste månaderna, och det fanns en livlig diskussion kring deras PowerPoint-presentation.

Dialog och Bidrag.

Det var positivt att se att alla deltagare bidrog med synpunkter till dialogen. Många viktiga ämnen togs upp, och vi fortsatte att bygga en stark förståelse för gemenskap.

SWOT-Analys.

På söndagen arbetade vi med en SWOT-analys för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot genom att bilda en gemensam nordisk förening. Alla perspektiv undersöktes och diskuterades noggrant.

Enhälligt Beslut.

Efter noggrant övervägande beslutades enhälligt att de tre länderna skulle fortsätta arbetet med att undersöka hur man kan etablera en gemensam Alfa-1 nordisk förening.

Ny Arbetsgrupp.

En ny arbetsgrupp bildades bestående av 2 representanter från Norge, 2 från Sverige och 3 från Danmark. De kommer att utarbeta ett förslag på hur den nya föreningen kan grundas och förvaltas så att den tar tillvara alla tre ländernas intressen.

Medlemmarnas Roll.

Vi vill understryka att oavsett vad arbetsgruppen kommer fram till och vad de olika styrelserna beslutar så kommer det att vara upp till medlemmarna i Alfa-1 Danmark och Alfa-1 Sverige att besluta om en eventuell etablering/sammanslagning på årsmöte.

Framtiden.

Vi kommer att hålla medlemmarna regelbundet informerade om det fortsatta arbetet och de framsteg som görs.

2023-10-05
För Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin

Monika Lorentzen
sekreterare och styrelseledamot