Styrelse för Alfa-1 Region Stockholm

Inger Schwartz, ordförande
Karin Rönnberg. kassör
Inger Höglund, ledamot
Monica Ling-Roos, ledamot
Maude Nilsson ledamot
Louise Borgstrand ledamot

Eva Widmark, suppleant

Inger Schwartz, suppleant
Anne-Lie Jonsson, revisor,

Karin Berg, revisorssuppleant
Ulf Reuterborg, valberedning
Bengt-Åke Jonsson , valberedning

Stadgar

STADGAR för Alfa-1 föreningens REGIONER

§ 1 Föreningens namn och organisation
Föreningens namn är Alfa-1 Region X – Förening alfa-1 antitrypsin (brist). Riksföreningen Alfa-1 Sverige är indelad i regioner som består av ett eller flera län. Ändring av regionindelning kan göras av riksföreningens årsmöte. Föreningen är ideell och demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Föreningens ändamål/uppgift
Föreningens ändamål är att samla personer med olika former av alfa-1 antitrypsinbrist, deras anhöriga samt övriga som stöder föreningens syften. Regionen skall tillvarata de anslutna gruppernas intressen och särskilt verka för att:
–  genom sammankomster och personliga kontakter ge råd, stöd och gemenskap till patienter och deras anhöriga
–  samla och sprida kunskap om alfa-1-antitrypsinbrist
–  påverka myndigheter och vården inom regionen till ökade insatser rörande bl.a. vård, behandling och rehabilitering av personer med alfa-1 antitrypsinbrist
–  inom regionen samarbeta med andra organisationer för förverkligande av gemensamma syften
–  i samarbete med riksorganisationen upprätthålla kontakten med medlemmar inom regionen

§ 3 Medlemskap
Medlem i Alfa-1 Förening Region är den som är bosatt inom det geografiska område regionen omfattar och som har betalat medlemsavgift i Riksföreningen.

§ 4 Medlemsmöte och Årsmöte
Till medlemsmöte skall kallelse sändas till alla medlemmar bosatta inom regionen senast två veckor
före mötet. Regionens årsmöte skall hållas före riksföreningens årsmöte, före april månads utgång
varje år.

Kallelse skall sändas ut till alla medlemmar bosatta inom regionen senast fyra veckor före mötet. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast tre veckor före mötet. Rösträtt har alla närvarande medlemmar som fyllt 18 år. Årsmötet äger rätt att lägga motioner till riksföreningens årsmöte.

Årsmötet är regionens högsta beslutande organ.

Dagordning för årsmöte
–  val av ordförande och sekreterare
–  val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
–  fastställa röstlängd
–  fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
–  fastställa dagordning
–  verksamhetsberättelse och årsredovisning
–  revisionsberättelse
–  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
–  verksamhetsinriktning och preliminär budget
–  val av
–  ordförande för ett år
–  minst två ledamöter för två år, varav hälften väljs vartannat år
–  minst två ersättare för ett år
–  två revisorer jämte ersättare
–  valberedning, tre personer varav en sammankallande
–  övriga frågor

§ 5 Styrelse och styrelsemöte
Styrelsen beslutar om föreningens verksamhet. Den skall verka i enlighet med föreningens stadgar och antagen programförklaring eller på årsmöte uppdragna riktlinjer. Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträde minst två gångar per år. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla beslut fattas med enkel röstmajoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras, de ska vara underskrivna av ordförande och en på varje möte vald justeringsperson. Styrelsen skall avge verksamhets- och ekonomisk redogörelse till årsmötet och riksföreningen. Styrelsen skall inom sig förordna två personer att vara firmatecknare. Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.

§ 6 Ekonomi och revision
Bokslut upprättas efter avslutat verksamhetsår. Kalenderår utgör räkenskapsår. Kassören ansvarar för årsredovisning och regionens kassa. Styrelsens verksamhet och räkenskaper granskas av revisorerna. Revisionsberättelse ska avges till årsmötet. Redovisningshandlingar för regionföreningar
översänds snarast efter årsmöte till riksföreningen för redovisning.

§ 7 Ändring av stadgar
Stadgarna gäller för alla regioner och revideras och ändras av riksföreningens årsmöte. Revidering av stadgarna ska göras vart femte år, med start 2014. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas av ett enhälligt årsmöte eller två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras minst 2/3 röstmajoritet.

§ 8 Upplösning av föreningen
Upplösning eller förändring beslutas av riksföreningens årsmöte. För upplösning av regionförening fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut fordras minst 2/3 röstmajoritet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av föreningens skulder användas på sätt som årsmötet bestämmer.